در اهواز
طالقانی

محله طالقانی در استان خوزستان قرار دارد. این محله با محله های اهواز، فرنگ و آزادی همسایه است.
از مکان های مهم محله طالقانی می توان به پارک محله طالقانی، پارک محله طالقانی، پارک محله طالقانی، پارک مائده، پارک محله طالقانی، پارک محله طالقانی، پارک شقایق، بستان، پارک محله طالقانی و کتابخانه عمومی اشاره کرد.
می توانید نقشه کامل محله طالقانی را با تمام جزئیات از جمله شرح دقیق ساختمان های محله ببینید و در مورد نقشه در سایت دراهواز(in ahvaz) با آنها صحبت کنید و به سراغ آنها بروید.