در اهواز
سیصد دستگاه

محله سیصد دستگاه در استان خوزستان و جنوب شرقی شهر اهواز قرار دارد. این منطقه
این محله در محدوده طرح ترافیکی یکنواخت و شفاف نیست.
می توانید نقشه کامل محله سیصد دستگاه را با تمام جزئیات آن شامل اطلاعات کامل ساختمان های این شهرک مشاهده کنید و از طریق نقشه دراهواز با آنها تعامل داشته باشید و به سمت آنها حرکت کنید.